Integrity and Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น