องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาสามปี
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

email จดหมายข่าวของ อบต.

ฉบับเดือนกันยายน 2559

ฉบับเดือนตุลาคม 2559

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559

ฉบับเดือนธันวาคม 2559

ฉบับเดือนมกราคม 2560

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ฉบับเดือนมีนาคม 2560

ฉบับเดือนเมษายน 2560

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560

ฉบับเดือนกันยายน 2560

ฉบับเดือนตุลาคม 2560

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

ฉบับเดือนธันวาคม 2560

ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฉบับเดือนมีนาคม 2561

ฉบับเดือนเมษายน 2561

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

ฉบับเดือนกันยายน 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ฉบับเดือนมกราคม 2562

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ฉบับเดือนเมษยน 2562

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

ฉบับเดือนกันยายน 2562

ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ฉบับเดือนมกราคม 2563

ฉบับกุมภาพันธ์ 2563

ฉบับเดือนมีนาคม 2563

ฉบับเดือนเมษายน 2563

ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564

ฉบับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564

ฉบับเดือน มกราคม 2565

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ฉบับเดือน มีนาคม 2565

ฉบับเดือน เมษายน 2565

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565

ฉบับเดือน มิถุนายน 2565

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2565

ฉบับเดือน สิงหาคม 2565

ฉบับเดือน กันยายน 2565

ฉบับเดือน ตุลาคม 2565

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2565

ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ฉบับเดือน มกราคม 2566

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับเดือน มีนาคม 2566

ฉบับเดือน เมษายน 2566

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2566

ฉบับเดือน มิถุนายน 2566

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2566

ฉบับเดือน สิงหาคม 2566

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นได้จัดกิจกรรม Big Cleanning Day และการรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน ประจำปี2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน ประจำปี2565 นำโดย นางสาวธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น และนายธนโชติ หันตา ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสานสู่การจัดการถนนปลอดภัย ระยะที่ 3 กิจกรรมที่ 2 ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในเด็ก แรลลี่เด็ก เร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดดงน้ำล้อม ม.8 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมองด้วยกระบวนการ EF ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการส่งเสริมเศรฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้จัดกิจกรรมโครงการพบกันวันพระ-ฟังธรรมสวนะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่พักสงฆ์บ้านแม่เย็นกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เย็น และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลแม่เย็น (หลักสูตรการทำแหนม แหนมซี่โครงหมู) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เย็น จัดโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.แม่เย็น ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศพด.ตำบลแม่เย็น อำเพอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดสันต้นแหน ม.7 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น จัดโครงการโภชนาการสมวัยและโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "สรงน้ำพระธาตุจอมรุ่ง"ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดสันไม้ฮาม ม.6 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดแม่เย็นเหนือ ม.5 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น งานจัดเก็บรายได้ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่เย็นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เย็น คณะสงฆ์ตำบลแม่เย็น และพุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณี ปอยลูกแก้วประจำปี โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดป่าสักเหนือ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสานสู่การจัดการถนนปลอดภัย ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน รถ ถนน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำกล้วยฉาบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควันตำบลแม่เย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสานสู่การจัดการถนนปลอดภัย ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 4 การจัดการสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็น ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนในขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปี งบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาชาติพันธุ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 (มหกรรมชาติพันธุ์อำเภอพาน ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและการจัดทำแผนแนวกันไฟป่า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน บ้านป่าไม้อาข่าพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านดงน้ำล้อม ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy การปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ยารักษาโรค รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

คณะกรรมการศูนย์ อปพร.อบต.แม่เย็น ประชุมแผนงานคณะกรรมการศูนย์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักษ์สุขภาพปีที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการสานพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสานสู่การจัดการถนนปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย kick off เปิดไฟใส่หมวก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "พานสัมพันธ์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการศาลพลังชุมชนเข้มแข็ง 4 ประสานสู่การจัดการถนนปลอดภัย กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ คน รถ ถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่เย็นอย่างยั่งยืน (กิจกรรมจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต.แม่เย็น ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น จัดโครงการพัฒนาสมองด้วยกระบวนการ EF ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้จัดกิจกรรมโครงการพบกันวันพระ-ฟังธรรมสวนะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น จัดโครงการโภชนาการสมวัยและโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ฟังเทศน์ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ณ วัดพระธาตุจอมรุ่ง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น รับการตรวจ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร (LPA) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดการประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพานสัญจร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด พร้อมกับป้ายไวนิลสำหรับติดหน้าบ้านสำหรับผู้กักตัวจากเชื้อโควิด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

งานข่วงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 6 ณ หอประชุม อ.พาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ

ประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น “สรงน้ำอุโบสถวัดป่าสักเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฝายน้ำล้น ปลูกป่า ณ ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง หมู่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดกิจกรรมโครงการเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต.แม่เย็น ณ วัดสันต้นแหน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น พร้อมพร้อม ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร อบต.แม่เย็น

กิจกรรมบูรณณการร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลแม่เย็น ในวันที่ 22 มกราคม 2564

กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดอบรมอาสาปศุสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางคว

กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( กุมภาพันธ์ 2563) โดย งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

อบต.แม่เย็น จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็น ประจำปี 2563 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอบรมขนมไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมเ่ย็น

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

วันที่ 9 ถึง 16 กันยายน 2562 อบต.แม่เย็นได้ออกพื้นที่ยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ายเอดส์ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

อบต.แม่เย็นได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อบต.แม่เย็น ได้จัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 อบต.แม่เย็น ได้ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ณ ที่ว่าการอำเภอพาน

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 อบต.แม่เย็น ได้จัดกิจกรรม พบกันวันพระ

อบต.แม่เย็นร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.62

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 อบต.แม่เย็น ได้จัดกิจกรรม พบกันวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดปูแกง หมู่ที่ 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อบต.แม่เย็น ได้จัดโครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ต.แม่เย็นร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.เชียงราย ได้จัดโครงการ สานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่

อบต.แม่เย็น ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 อบต.แม่เย็นได้จัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "งานสรงน้ำพระธาตุจอมรุ่ง"ประจำปี 2562

อบต.แม่เย็นร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง(น้ำตกปูแกง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็น

อบต.แม่เย็น ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบต.แม่เย็น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นตำบลแม่เย็นในการพิจารณาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565

อบต.แม่เย็น ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็นจัดโครงการป้องการและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

อบต.แม่เย็น ร่วมกับจิตอาสา ต.แม่เย็นจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ประจำปี 2562 วันต้นไม้ของชาติ ณ ป่าชุมชนวัดอิงดอย หมู่ที่ 10

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 อบต.แม่เย็น ร่วมกับจิตอาสาต.แม่เย็น จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ลำน้ำบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 3

เราทำความดีด้วยหัวใจ อบต.แม่เย็นเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วัน 13 เมษายน 2562 อบต.แม่เย็น ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562

อบต.แม่เย็นได้จัดโครงการทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาแม่เย็นพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562

อบต.แม่เย็น ร่วมรณรงค์ หยุดเผา ห้ามเผาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562

อบต.แม่เย็น ได้ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมระดับตำบล ใน วันที่ 6 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

อบต.แม่เย็นจัดกิจกรรม งานกีฬาเยาวชนประชาชน ต.แม่เย็น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการ วันเด็กแห่งชาติปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อบต.แม่เย็น

อบต.แม่เย็น จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง วันที่ 27 ธันวาคม 2561

อบต.แม่เย็น ร่วมกิจกกรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพาน

อบต.แม่เย็น ร่วมกับ อ.พาน จัดกิจกรรม โครงการ อำเภอยิ้ม อบต.เคลื่อนที่ ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าสัก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อบต.แม่เย็น ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบ วุฒิบัตร ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.แม่เย็น

อบต.แม่เย็น ร่วมพิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เจียงฮายเกมส์) ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันช่วยกันเก็บขยะ บริเวร สองข้างทางถนน เพื่อ ต้อนรับสู่ เชียงรายเกมส์ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

อบต.แม่เย็น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก "วันปิยะมหาราช" วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน

อบต.แม่เย็น ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ อ.พาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.แม่เย็น วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ณ วัดพระธาตุผาเงา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "สรงน้ำพระธาตุจอมรุ่ง"ประจำปี 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วันพระธาตุจอมรุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่บริการ ยืนยันเบี้ยยันชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ม.11 วันที่ 13 -20 กันยายน 2561

อบต.แม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาน2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นออกพื้นที่ ยืนยันเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื่อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต.แม่เย็น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่เย็น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร"กระท้อนลอยแก้ว & วุ้นลำไยแฟนซี" ณ โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่เย็นหลักสูตร"การสานตะกร้าจากทางมะพร้าว" ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่16-17สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่เย็นหลักสูตร"การถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น "ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่เย็นหลักสูตร "การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเศษผ้า"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ สายสัมพันธ์อบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เย็นจัดอบรมโครงการวัยเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎอุปถัมถ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการ ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการ ค่ายพัฒนาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 3 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกิจกรรม แห่งเทียนเข้าพรรษา 25 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดโครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ณ ป่าชุมชน แม่เย็น ม.3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม เวทีสัญญาประชาคม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ แบบยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการ แม่เย็นสวยด้วยมือเรา BIG CLEANING DAY วันที่ 11 เมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม โครงการสงเสริมประเพณีปีใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น จัดกิจกรรม รณรงค์ หยุดเผายิ่ง เผายิ่งโลกร้อน ยิ่งบันทอน สุขภาพ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 12 เมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เปิด ศูนย์กลางเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่เย็น ณ วันที่ 23 มกราคม 2561

งานจัดเก็บรายได้ อบต.แม่เย็น ออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ระหว่างวันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2560

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลแม่เย็นหลักสูตร "การทำขนมไทย"

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น

องค์การบริการส่วนตำบลแม่เย็นร่วมกับโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็นจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสักเหนือ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลแม่เย็น หลักสูตร"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"

โครงการแห่เทียนพรรษา

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่เย็น หลักสูตร"การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเศษผ้า"

โครงการ"ครอบครัวสุขสันต์ สายสัมพันธ์อบอุ่น"

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น"สรงน้ำพระธาตุจอมรุ่ง"ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560

โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

งานกาชาดและของดีอำเภอพาน ประจำปี 2560

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบของกองทัพบท ปี 2559 พื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลำห้วยร่องลึก ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย งานขุดลอกลำห้วยร่องลึก ระยะทางขุดลอก 1,000 ม. กว้างปากคลอง 7 ม. ขุดลึกเ

โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

โครงการ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามแนวทางจังหวัดสะอาด 3RS-ประชารัฐ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงคำ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่เย็น ณ กรุงเทพมหานคร - ระยอง

ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ประชุม การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ ประจำปี 2560

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560

กิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อให้เกิดต้นแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้เข้าใจและสนใจ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในชุมชนมากขึ้น

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพิธีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ท่านภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อบต.แม่เย็น และผลิตภัณฑ์โอทอป ในตำบลแม่เย็น

กิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอพาน

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแม่เย็น ฝึกทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อม ตามประกาศวาระจังหวัดเชียงรายเร่งด่วน ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่เย็น เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่เย็นจัดให้ความรู้และซ้อมแผนขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว และมีไฟไหม้เกิดขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.และสายตรวจอาสา ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการสมุนไพรสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส. ตำบลแม่เย็นและให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย ให้แก่น้องๆโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่เย็นฝึกเตรียมพร้อมชุดครูฝึกเตรียมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัยและสาธารณภัยแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลแม่เย็นร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ว่าการอำเภอพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี 2559และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เดินขบวนรณรงค์การลงประชามติเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

โครงการอาสาพาสุข เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.