องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาสามปี
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 

email จดหมายข่าวของ อบต.

ฉบับเดือนกันยายน 2559

ฉบับเดือนตุลาคม 2559

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559

ฉบับเดือนธันวาคม 2559

ฉบับเดือนมกราคม 2560

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ฉบับเดือนมีนาคม 2560

ฉบับเดือนเมษายน 2560

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560

ฉบับเดือนกันยายน 2560

ฉบับเดือนตุลาคม 2560

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

ฉบับเดือนธันวาคม 2560

ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฉบับเดือนมีนาคม 2561

ฉบับเดือนเมษายน 2561

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

ฉบับเดือนกันยายน 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ฉบับเดือนมกราคม 2562

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ฉบับเดือนเมษยน 2562

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

ฉบับเดือนกันยายน 2562

ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ฉบับเดือนมกราคม 2563

ฉบับกุมภาพันธ์ 2563

ฉบับเดือนมีนาคม 2563

ฉบับเดือนเมษายน 2563

ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564

ฉบับเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564

ฉบับเดือน มกราคม 2565

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ฉบับเดือน มีนาคม 2565

ฉบับเดือน เมษายน 2565

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565

ฉบับเดือน มิถุนายน 2565

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2565

ฉบับเดือน สิงหาคม 2565

ฉบับเดือน กันยายน 2565

ฉบับเดือน ตุลาคม 2565

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2565

ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ฉบับเดือน มกราคม 2566

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับเดือน มีนาคม 2566

ฉบับเดือน เมษายน 2566

ฉบับเดือน พฤษภาคม 2566

ฉบับเดือน มิถุนายน 2566

ฉบับเดือน กรกฎาคม 2566

ฉบับเดือน สิงหาคม 2566

 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลแม่เย็นตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอพาน มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 13 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 771 มีเนื้อที่ 25.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,975 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ : มีเขตติดต่อกับตำบลม่วงคำ และบ้านท่าหล่ม ตำบลทานตะวัน
ทิศใต้ : มีเขตติดต่อกับตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก : มีเขตติดต่อกับบ้านร่องคต บ้านป่าสักใต้ ตำบลทานตะวัน
ทิศตะวันตก : มีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตำบลป่าหุ่ง
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น มีจำนวน 11 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่ 1 บ้านปูแกง
หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง
หมู่ที่ 3 บ้านแม่เย็น
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสักเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านสันไม้ฮาม
หมู่ที่ 7 บ้านสันต้นแหน
หมู่ที่ 8 บ้านดงน้ำล้อม
หมู่ที่ 9 บ้านสุขสันติ
หมู่ที่ 10 บ้านอิงดอย
หมู่ที่ 11 บ้านดงดอนเต้า
 
ประชากร
ตำบลแม่เย็นมีประชากรอาศัยในพื้นที่ 2,175 หลังคาเรือน จำนวน ประชากรทั้งสิ้น 5,462 คน แยกเป็นชาย 2,634 คน หญิง 2,828 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 214 คน / ตารางกิโลเมตร
 
ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1  ปูแกง 1 181 228 220 448
2  สันกอง 2 238 285 314 599
3  แม่เย็น 3 201 239 256 495
4  ป่าสักเหนือ 4 213 266 289 555
5  ทุ่งพัฒนา 5 223 236 292 528
6  สันไม้ฮาม 6 171 189 194 383
7  สันต้นแหน 7 217 278 283 561
8  ดงน้ำล้อม 8 216 324 348 672
9  สุขสันติ 9 284 286 331 617
10  อิงดอย 10 76 86 97 183
11  ดงดอนเต้า 11 155 217 204 421
รวม 2,175 2,634 2,828 5,462
 
ประชากรในเขตพื้นที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
1) การเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่
2) เลี้ยงสัตว์ ประเภทสุกร โค ไก่ และปลาน้ำจืด
3) อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่นการทำอิฐแดง อิฐบล็อก โรงเลื่อยไม้ โรงผลิตน้ำดื่ม และโรงสีข้าว โรงงานขิงและผักผลไม้ดอก
4) การพาณิชย์กรรม ส่วนใหญ่เป็นร้านขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ร้านขายวัสดุ ก่อสร้าง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มบรรจุก๊าซหุงต้ม และการให้เช่ารถนำเที่ยว
 
การศึกษา
1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยม (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
องค์กรศาสนา
1) วัด จำนวน 7 แห่ง
2) สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
3) สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง
4) ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
5) โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุข
1) สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
2) สถานที่ทำการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
3) ที่ทำการสายตรวจอาสา จำนวน 9 แห่ง
4) ศูนย์ อ.ป.พ.ร. จำนวน 1 แห่ง
 
1) อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง) จำนวน 1 แห่ง
2) ป่าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 
1) บุคลากร จำนวน 30 อัตรา
2) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3) หัวหน้าสำนักงานปลัด
4) นักที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5) นักทรัพยากรบุคคล
6) นักพัฒนาชุมชน
7) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) เจ้าพนักงานธุรการ
9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
10) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
12) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
13) คนงานทั่วไป
14) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15) นักการภารโรง
กองคลัง
1) ผู้อำนวยการกองคลัง
2) นักวิชาการการเงินและบัญชี
3) เจ้าพนักงานพัสดุ
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กองช่าง
1) ผู้อำนวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธา
3) นายช่างโยธา
4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
2) เจ้าพนักงานธุรการ
3) ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ1)
4) ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
5) ผู้ดูแลเด็ก
 
3) งบประมาณ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559)
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2598 จำนวน 21,880,082.45 บาท แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 544,448.57 บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 14,771,891.88 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,563,742.00 บาท
 
- กลุ่มอาชีพเกษตรกรระดับตำบล 1 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 11 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 11 กลุ่ม
- กลุ่มร้านค้าชุมชน 1 กลุ่ม (หมู่ 4)
- กลุ่มทำข้าวกล้อง 2 กลุ่ม (หมู่3 และหมู่ 5)
- กลุ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์ 2 กลุ่ม (หมู่9 และหมู่ 10)
- กลุ่มจักสาน 1 กลุ่ม (หมู่ 11)
- กลุ่มเลี้ยงโคนม 1 กลุ่ม (หมู่ 10)
- กลุ่มทำขนม 1 กลุ่ม (หมู่ 5)
- กลุ่มทำอาหารโต๊ะจีน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 9)
- กลุ่มเย็บผ้าห่ม 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 6)
- กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 8,11)
- กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 10)
- กลุ่มเย็บปักถักร้อย 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 6)
- กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตำบลแม่เย็น 1 กลุ่ม
- กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ 1 กลุ่ม
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคด้วยวิธีผสมเทียม 1 กลุ่ม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.